การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ 2564

รวมตารางหัวข้อของเอกสาร

:
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร วันที่เอกสาร แหล่งเก็บ สร้างโดย หมวดหมู่  
1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 1 Download
1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บร 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 1 Download
1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 1 Download
1.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของห 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 1 Download
1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 1 Download
1.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 1 Download
2.1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทร 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.1.2 นโยบายของผู้บริหาร 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตาม 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.1.9 วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยม MOPH 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประ 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.5 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณี ที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้า 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.6 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุ 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้ 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1) 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญ 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
3.1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจั 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 3 Download
3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีลักษณะเป็นรูปเล่มร 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 3 Download
3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 3 Download
3.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 3 Download
4.1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 4 Download
4.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 4 Download
4.1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 4 Download
4.1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 4 Download
4.1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 4 Download
4.1.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 4 Download
4.2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 4 Download
4.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 4 Download
4.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 4 Download
4.2.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 4 Download
4.3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 4 Download
4.3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 4 Download
4.3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีการนำประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 4 Download
4.3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 4 Download
4.3.5 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน เฉพาะข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.2 ในระบบ MITAS 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 4 Download
5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 5 Download
5.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ในทุก ๆ ไตรมาส 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 5 Download
5.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 5 Download
5.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 5 Download
6.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และปรากฏการขออนุญาตนำเผย 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 6 Download
6.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 6 Download
6.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 6 Download
6.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 6 Download
7.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ม 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 7 Download
7.2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบ 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 7 Download
7.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานต่ำ ตามข 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 7 Download
7.4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 7 Download
7.5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 7 Download
7.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 7 Download
8.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และปราก 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 8 Download
8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 8 Download
8.3 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 8 Download
9.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 9 Download
9.1.2 โครงการ 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 9 Download
9.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้าน 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 9 Download
9.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับกา 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 9 Download
9.4 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรมและก 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 9 Download
9.5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 9 Download
9.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น (ถ้ามี) 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 9 Download
9.7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 9 Download
9.8 Link แสดงหลักฐานที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS (ถ้ามี) 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 9 Download
10.1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอ 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 10 Download
10.2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์ม การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาร 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 10 Download
10.3 บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน จำนวน 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 10 Download
10.4 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบ อินเตอร์เน็ตผ่านระบบไปรษณีย 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 10 Download
10.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 10 Download
10.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 10 Download
Total 89 entries