การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สสอ.พิมาย


ลำดับที่ คำสั่ง/คู่มือ/แผนปฏิบัติการ ดาวน์โหลด


ดัชนีความโปร่งใส

EB 1 บันทึกขออนุญาตขึ้น WWW Download
  1.1 บันทึกขออนุญาตนำประกาศ Download
  1.2 รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลจัดซื้อ Download
  1.3 รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อ จ้าง Download
EB 2 บันทึกขออนุมัติ แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่าน www Download
  2.1 แบบแสดงความบริสุทธ Download
  2.2 ประกาศเจตนารม Download
  2.3 ประกาศมาตรการ Download
  2.4 แผนการจัดซื้อ Download
  2.5 รายงานผลการจัดซื้อ Download
EB 3 แนวทางปฏิบัติ Download
  3.1 บันทึกขออนุมัติ เผยแพร่ข้อมูล แบบขอเผยแพร่ Download
  3.2 ประกาศแผนการจัดซื้อ Download
  3.3 แผนการจัดซื้อ Download
  3.5 แผนผัง ขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง ปี63 Download
EB 4 ขอเผยแพร่ข้อมูล Download
  4.1 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง Download
  4.2 สรุปผลการซื้อ จัดจ้าง Download
EB 5 โครงการและกิจกรรม สสอ.พิมาย Download
  5.1 รวมแผน คบสอ.พิมาย2563 Download
EB 6 กิจกรรม อสม. Download
  6.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Download
EB 7 พัฒนาศักยภาพ อสม. Download
EB 8 ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล website Download
  8.1 ประกาศ สป.เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส Download
  8.2 เรื่องราวร้องทุกข์_สสอ.พิมาย Download
EB 9 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ Download
EB 10 ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลปฎิบัติราชการ ปี2563 Download
  10.1 รวมแผน คบสอ.พิมาย2563 Download
EB 11 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการ ปี2562 Download
  11.1 สรุปแผนปฏิบัติการ CUP 18 พ.ย. 62 Download
EB 12 62 ผลการประเมินผล รอบ1_2562 Download
  12.1 62 ผลการประเมินผล รอบ2_2562 Download
EB 13 ขออนุมัติส่งแนวทางการประเมินผลการปฎิบัติราชการ Download
  13.1 แบบสรุป + แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ Download
  13.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการพลเรือนสามัญ Download
EB 14 ขออนุมัติส่งผลการประเมินปฎิบัติราชการ Download
  14.1 ผลการประเมิน 1 ต.ค.62 Download
EB 15 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทุจริต Download
EB 16 ขออนุมัติกำหนดมาตราการ กลไก ระบบจัดการเรื่องร้องเรียน Download
  16.1 จัดการเรื่องราวร้องทุกข์_สสอ.พิมาย Download
EB 17 ขออนุมัติกำหนดมาตราการ กลไก ป้องกันการรับสินบน Download
EB 18 ขออนุมัติโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ Download
EB 19 ขออนุมัติส่งวาระการประชุมคณะกรรมการกลุ่มป้องกันผลประโยชน์และป้องกันการทุจริต Download
EB 20 ขออนุมัติส่งรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน Download
  20.1 วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนหน้า1-3 Download
EB 21 ขออนุมัติส่่งมาตราการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของ สสอ.พิมาย Download
  21.1 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะเจาะจง ตามพรบ.60+ Download
  21.2 คู่มือประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ_ศ_ 2560 Download
  21.3 แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Download
  21.4 แบบแสดงความบริสุทธ Download
EB 22 ขออนุมัติส่งวาระการประชุมเจ้าหน้าที่ สสอ.พิมาย Download
  22.1 แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Download
  22.2 รายงานการประชุมประจำเดือน สสอ.พิมาย-ม.ค.63 Download
  22.3 วาระการประชุมประจำเดือน สสอ.พิมาย-ก.พ.63 Download
EB 23 ขออนุมัติโครงการการบริหารราชการเพื่อป้องกันทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม Download
EB 24 รายงานผลดำเนินงานโครงการ Download
EB 25 ขออนุมัติเผยแพร่คู่มือระบบการป้องกันตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ Download
  25.1 คู่มือระบบการป้องกัน ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ Download
EB 26 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการอานวยความสะดวก การยื่นขอ อนุญาตผลิตอาหาร แปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่าย (Primary GMP) Download
  26.1 ขออนุมัติใช้คู่มือการปฎิบัติงาน การอำนวยความสะดวกให้บริการประชาชน Download
  26.2 การขอรับข้อมูลข่าวสาร-คำขอข้อมูลข่าวสาร Download
  26.3 พรบ.อำนวยความสะดวก-2558 Download